لایسنس گذاری فیلم و پلیر اختصاصی

قفل گذاری آسان برروی فیلم و محتوای آموزشی بطوری که فقط در 1 سیستم اجرا و غیرقابل کپی یا فیلمبرداری یا عکاسی باشد