واتر مارک

قرار دادن واترمارک روی فیلم ها هنگام نمایش باعث خواهد شد حتی فیلم برداری غیرنرم افزاری مثلا با موبایل فرد سو استفاده گر شناسایی و دسترسی وی قطع گردد